SDÜ Döner Sermaye İşletmesi

SDÜ Döner Sermaye İşletmesi

1996 yılında kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi nin akademik birimlerine ait döner sermaye işletmeleri 2000 yılında birleştirilerek  Süleyman Demirel Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi kurulmuştur.  

Üniversitemize bağlı olarak hizmet veren 2000 yılı öncesi Döner Sermaye İşletmeleri;

  1. Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi 
  2. Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi , Isparta  Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi
  3. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Burdur Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi 
  4. Akdeniz Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi
  5. “Süleyman Demirel Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 
  6. Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi ,
  7. Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Döner Sermaye İşletmesi  

   SDÜ Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 

Resmi Gazete Tarihi: 02.02.2000 Resmi Gazete Sayısı: 23952

Kapsam ve Dayanak

Madde 1-Bu Yönetmelik Süleyman Demirel Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin faaliyet alanlarını kapsamak üzere 05/07/1983 Tarih ve 3098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara ilişkin Yönetmelik’in değişik 2.maddesine göre hazırlanmıştır.

Faaliyet Alanları

Madde 2-Süleyman Demirel Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına Giren iş ve hizmetler aşağıda gösterilmiştir.

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek bilimsel görüş, proje, araştırma, seminer, konferans, panel, sempozyumlar düzenlemek, her seviyede kurslar açmak ve benzeri hizmetler yapmak,

b) Plan, fizibilite çalışması,analiz,model denemeleri, bilgi işlem hizmetleri, iş değerlendirilmesi, danışmanlık , eğitim organizasyonu,bakım ve onarım yapmak,bunlara ilişkin her türlü raporları hazırlamak,

c) Belirli Bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak,

d) Klinikler,poliklinikler,ameliyathaneler ve laboratuarlarda yapılacak her türlü muayene tetkik, tahlil, ameliyat, bakım ve hizmet üretimi ile ilgili iş ve benzeri hizmetleri yapmak,açılmış ve açılacak olan her türlü sağlık hizmetleriyle ilgili yataklı ve yataksız ve bu kuruluşları işletmek,

e) Her Türlü basım ve yayım işlerini yapmak,

f) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek faaliyet alanı ile sınırlı olarak iş ve hizmet etmek,elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlamak ve satmak,

Yönetim Organları

 Madde 3- Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu Üniversitenin Yönetim Kuruludur.Döner Sermaye İşletmesinin ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Rektör Yardımcılarına, Dekanlara,Enstitü, Yüksekokul, Araştırma ve uygulama Merkezleri  Müdürlerine devredebilir.

Üniversite Yönetim Kurulu, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde,kuracakları yürütme kuruluna devredebilir.Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulunca seçilerek bir Rektör Yardımcısı,üç öğretim elemanı(Dekan ve Yüksekokul Müdürü’de olabilir) ve bir sayman, olmak üzere beş kişiden oluşur. Yürütme Kurulu toplanma ve karar yeter sayısı en az üç kişiden oluşur.

Sermaye Limiti

Madde 4- Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 129.000.000.-TL’ dir.

Uygulanacak Hükümler

Madde 5- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1 inci maddede adı geçen Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yayın Tarihi: 18/08/2015
Okunma Sayısı: 6031