Döner Sermaye

Resmi Gazete Tarihi: 02.02.2000 Resmi Gazete Sayısı: 23952

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

 

Kapsam ve Dayanak

Madde 1-Bu Yönetmelik Süleyman Demirel Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin faaliyet alanlarını kapsamak üzere 05/07/1983 Tarih ve 3098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara ilişkin Yönetmelik’in değişik 2.maddesine göre hazırlanmıştır.

Faaliyet Alanları

Madde 2-Süleyman Demirel Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına Giren iş ve hizmetler aşağıda gösterilmiştir.

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek bilimsel görüş, proje, araştırma, seminer, konferans, panel, sempozyumlar düzenlemek, her seviyede kurslar açmak ve benzeri hizmetler yapmak,

b) Plan, fizibilite çalışması,analiz,model denemeleri, bilgi işlem hizmetleri, iş değerlendirilmesi, danışmanlık , eğitim organizasyonu,bakım ve onarım yapmak,bunlara ilişkin her türlü raporları hazırlamak,

c) Belirli Bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak,

d) Klinikler,poliklinikler,ameliyathaneler ve laboratuarlarda yapılacak her türlü muayene tetkik, tahlil, ameliyat, bakım ve hizmet üretimi ile ilgili iş ve benzeri hizmetleri yapmak,açılmış ve açılacak olan her türlü sağlık hizmetleriyle ilgili yataklı ve yataksız ve bu kuruluşları işletmek,

e) Her Türlü basım ve yayım işlerini yapmak,

f) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek faaliyet alanı ile sınırlı olarak iş ve hizmet etmek,elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlamak ve satmak,

Yönetim Organları

 Madde 3- Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu Üniversitenin Yönetim Kuruludur.Döner Sermaye İşletmesinin ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Rektör Yardımcılarına, Dekanlara,Enstitü, Yüksekokul, Araştırma ve uygulama Merkezleri  Müdürlerine devredebilir.

Üniversite Yönetim Kurulu, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde,kuracakları yürütme kuruluna devredebilir.Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulunca seçilerek bir Rektör Yardımcısı,üç öğretim elemanı(Dekan ve Yüksekokul Müdürü’de olabilir) ve bir sayman,

 Olmak üzere beş kişiden oluşur. Yürütme Kurulu toplanma ve karar yeter sayısı en az üç kişiden oluşur.

Sermaye Limiti

Madde 4- Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 129.000.000.-TL’ dir.

Uygulanacak Hükümler

Madde 5- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1 inci maddede adı geçen Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

 Madde 6- Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler aşağıda gösterilmiştir.

 a) 6 Mayıs 1984 tarih ve 18393 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği” ve değişiklikleri.

b) 8 Aralık 1987 tarih ve 19638 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi , Isparta  Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği” ve değişiklikleri.

c)  18 Kasım 1987 ve 19638 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Burdur Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği” ve değişiklikleri.

d)  17 Şubat 1992 tarih ve 21145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Akdeniz Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği” ve değişiklikleri.

e)  25 Haziran 1994 tarih ve 21971 sayılı Resmi Gazete”de yayımlanan “Süleyman Demirel Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği” ve değişiklikleri.

f)  4 Eylül 1995 tarih ve 22394 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”

g) 4 Eylül 1995 tarih ve 22394 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”. 

h) 25 Kasım 1997 tarih ve 23181 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”.   

Geçici Madde 1- Süleyman Demirel Üniversitesi Bünyesinde mevcut Döner Sermaye İşletmelerinin  bütün mal varlığı,Personeli başkaca bir işleme kalmaksızın Süleyman Demirel Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesine devrolunur.

Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yayımından önce mevcut Döner Sermaye Yönetmeliklerine göre başlamış bulunan sözleşmeler ve diğer işlemler sonuçlanıncaya kadar eski mevzuatın uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

 Madde 7- Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8- Bu Yönetmelik  hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yayın Tarihi: 20/02/2013
Okunma Sayısı: 8902